Medlemsvillkor

Nedanstående medlemsvillkor utgör det avtal som du som användare förbinder dig att följa när du accepterar att nyttja en specifik tjänst, prenumeration eller tecknar dig för någon av Ztorys abonnemangsformer. Tjänster benämnda i dessa medlemsvillkor marknadsförs som Ztory och ges ut av ZtoryLabs AB (556928-7641).

ZTORYS TJÄNSTER

- Nyttjande av Ztorys tjänster uppstår då en användare läser det innehåll Ztory publicerar eller tar del av annat tjänsteinnehåll som tillgängliggörs genom Ztory. Ztorys tjänster är enbart tillgängliga för enskilt bruk.
- Medlemmar med Ztorys abonnemang har tillgång till Ztorys tidskrifter så länge abonnemanget är aktivt.

PRISER OCH BETALNINGAR

- Medlemskapet betalas i förskott med en period i taget tills medlemmen väljer att avsluta medlemskapet.
- Alla priser inkluderar svensk moms. Betalning sker på www.ztory.com eller i någon av Ztorys appar på App Store eller Google Play.
- Beställning av Ztorys tjänster kan göras direkt via Ztorys hemsida.
- Priserna inkluderar ej eventuella datatrafikavgifter som konsumentens mobiloperatör belastar konsumenten enligt avtal med operatören.

ÅNGERRÄTT

Genom att skapa ett användarkonto och acceptera detta avtal samtycker du uttryckligen till att du får omedelbar tillgång till Ztory via ditt användarkonto vilket innebär att du saknar ångerrätt eftersom tjänsten levereras direkt genom att du kan ta del av utbudet som ingår i ditt abonnemang. Du godkänner alltså att du inte har någon ångerrätt.

MEDLEMSKAP OCH PRENUMERATIONSTJÄNST

- Tecknande av medlemskap kan göras genom Ztorys hemsida.
- Medlemmen ansvarar för att e-postadress som angivits är riktig och aktiv. E-post som Ztory sänder till adressen skall anses ha kommit medlemmen tillhanda inom tre dagar från avsändandet.
- För att säga upp ditt abonnemang, surfa till www.ztory.com och logga in på ditt konto. Klicka på "Inställningar" och välj alternativet "Min prenumeration".

ZTORYS ÅTAGANDEN OCH RÄTTIGHETER

- Personuppgifter behandlas och lagras av Ztory i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vänligen se vår Sekretesspolicy för mer information.
- Ztory förbehåller sig rätten att ändra priser och villkor. Ändrade priser och villkor skall meddelas berörda användare via e-post. Ändring blir gällande för användare i samband med nästföljande köp eller tjänsteutnyttjande, och för medlemmar/prenumeranter från och med nästkommande medlemsperiod/prenumerationsperiod, efter meddelandet om ändring.
- Ztory äger rätt att kommunicera med användare via telefon eller e-post avseende erbjudanden, förändringar eller annat som är kopplat till Ztorys tjänster.
- Ztory ansvarar inte för eventuella störningar i mobilnäten.
- Ztory finns tillgängligt dygnet runt, sju dagar i veckan. Ztory ger dock inga garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår skall Ztory ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. Ztory har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för t ex uppgraderingar och service.
- Ztory äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

MEDLEMMENS ANSVAR

- Medlem får läsa Ztorys tidskrifter och ta del av Ztorys tjänsteinnehåll endast för privat bruk, det vill säga att nyttjande får endast ske inom den närmaste familje- och vänkretsen.
- Medlem får inte på något sätt sprida vidare Ztorys tjänsteinnehåll genom exempelvis kopiering, utlåning eller uthyrning.
- Medlem ansvarar för att den e-postadress som angivits vid registreringen är riktig och aktiv.
- Medlem äger inte rätt att utan Ztorys skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

FORCE MAJEURE

- Ztory har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Ztory kan visa att fel beror på omständighet utanför Ztorys kontroll och som Ztory inte skäligen kunde ha räknat med då avtalet träffades och vars följder Ztory inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

AVTALSBROTT

- Ztory har rätt att säga upp avtal med användaren med omedelbar verkan om det finns skäl för misstanke om att användaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa villkor.
- Tvist mellan Ztory och användaren skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse.
- Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.
- Användare kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Ztory än vad som anges i dessa villkor, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

ZtoryLabs AB (556928-7641)
Västra Torggatan 19
65224 Karlstad

support@ztory.com